Adatvédelmi szabályzat

 

 1. Prológus

Az alábbi Adatvédelmi szabályzat célja tájékoztatás nyújtása az Ön részére arról, hogy hogyan használjuk a személyes adatait, amellyel kapcsolatosan megfelelünk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az Általános Adatvédelmi Rendelet (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), továbbiakban GDPR) előírásainak, és követelményeinek.

 A Zsaruellátó Egyesület az adatokat az alábbi jogszabályi alapok, illetve előírások mellett jogosult és köteles kezelni:

 2011.  évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

 1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 2. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 3. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 4. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 5. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 6. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 7. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 8. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 9. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

A GDPR, az EU tagállamokban irányadó más adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó más előírások szerint az adatkezelő:

 

Zsaruellátó Egyesület

Székhely: 4032 Debrecen, Lehel utca 14. 11. emelet 87. ajtó

Nyilvántartási szám: 09-02-0003752
Adószám: 18940042-1-09
Számlavezető bank: OTP Bank NyrRt.
Számlaszám: 11745004-24508533
IBAN: HU31117450042450853300000000
SWIFT: OTPVHUHB

e-mail cím: zsaruellató [kukac] gmail.com

 

 

 1. Mivel az adatkezelő az előírt kötelező adatvédelmi tisztviselő kijelölésének az alábbi pontok alapján nem tesz eleget, így adatvédelmi tisztviselőt nem jelölt ki:
 2. a) ha az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik (kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat);
 3. b) ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;
 4. c) ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok különleges kategóriáinak, vagy a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

 

III. Fogalmak:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 1. A személyes adatok kezelésének köre

A személyes adatait csak olyan körben gyűjtjük és használjuk fel, amelyben az szükséges a weboldal működéséhez és a tartalmaink és szolgáltatásaink nyújtásához, például, amikor meglátogatja oldalunkat, vagy velünk felveszi a kapcsolatot.

 

 1. A személyes adatait a következő célokra gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel:

Szerződések létrehozása és teljesítése

 • Ügyfélszolgálat és támogatás
 • könyvelési szolgáltatások nyújtása

A személyes adatait a következő jogelvek alapján kezelhetjük: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál az adatkezelés alapjául, amelyhez beszerezzük az Ön hozzájárulását bizonyos adatkezelési célokra. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szabályozza, hogy a személyes adatok kezelhetők egy szerződés teljesítése érdekében, pl. egy termék vásárlásával kapcsolatosan.

 

Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre is, amelyek szükségesek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez, mint pl. termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődések kezelése. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja olyan esetekben alkalmazandó, amikor jogi kötelezettség írja elő számunka az adatkezelést, például az adókötelezettségekkel kapcsolatosan. GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja tartalmazza, hogy személyes adatok kezelhetők az Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelmében. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a jogos érdekünkre vonatkozik, például amikor a megrendelések teljesítése érdekében szolgáltatókat veszünk igénybe (pl. szállítási szolgáltatások), amikor statisztikai felmérést és elemzéseket végzünk, vagy amikor naplózzuk a belépéseket, illetve azok kísérleteit.

 

 1. Személyes adat tárolási ideje, illetve a törlésük

Személyes adat csak addig kezelhető, illetve tárolható, amíg azok szükségesek az adatkezelés céljának megvalósulásához, illetve ameddig jogszabály vagy más rendelkezés előírja. Ha a cél megszűnik vagy teljesül, a személyes adat törlésre kerül, vagy korlátozzuk a hozzáférést. A korlátozott hozzáférés azt jelenti, hogy az adatok törlésre kerülnek, amint jogszabályokban, alapító okiratokban vagy szerződésekben meghatározott megőrzési idők eltelte lehetővé teszi ezt, ha egyébként nem áll fenn olyan ok, ami alapján feltételezhetjük, hogy a törlés veszélyeztetné az Ön jogos érdekét és feltéve, hogy a törléshez nem szükséges aránytalanul terhes erőforrás-ráfordítás a tárolás egyedi körülményei miatt.

 

VII. Általános adatok és információk gyűjtése (naplófájlok)

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően a weboldalunk számos általános adatot és információt gyűjt minden hozzáférésről és ezeket átmenetileg a szerver naplófájljaiban tároljuk.

A naplófájlokat a számítógépes rendszer automatikus naplózása hozza létre. A következő adatokat gyűjthetőek:

 • Weboldalhoz való hozzáférés (dátum, idő és gyakoriság)
 • Hogyan érkezett a weboldalra (küldő oldal, hiperlink stb.)
 • Küldött adatmennyiség Az Ön által használt böngésző és verziószáma
 • Az Ön által használt operációs rendszer
 • Az Ön internetszolgáltatója
 • Az internetszolgáltató által az internetre való csatlakozáskor az Ön számítógépének kiosztott IP cím

Weboldalunk technikai hátterét a www.cweb.hu weboldal biztosítja, amelynek adatkezelési tájékoztatóját elérheti itt: https://cweb.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 VIII. Sütik, webelemzési szolgáltatások és közösségi média

 Cookie („süti”) jelentése

A „cookie”, egy a webszerver által küldött, változó tartalmú, karakterekből, vagyis betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A cookie lehetővé teszi, hogy a webszerver felismerje a böngészésre használt eszközét, a weboldalon folytatott böngészési előzményeit. A cookie-k segítségével képet kaphatunk az adott felhasználó honlap-látogatási-, internet használati szokásairól, történetéről. A cookie-k nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak.

Amennyiben további információkra lenne szüksége ezen „sütik” és működésük kapcsán, részletes információkat talál a www.allaboutcookies.org vagy a www.aboutcookies.org oldalon.

 1. Elfogadás a weboldalra látogatás által

Honlapunk felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt a fent írt sütik segítségével.
Honlapunkra látogatásakor a felhasználó egy kattintással elfogadhatja, hogy a honlap a jelen-, illetve az adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban – személyek azonosítására alkalmatlan – sütiket használ.

Amennyiben a felhasználó saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a számítógépére, vagy törli azokat, ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, az adott weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek. Az 1. pontban írt honlapokon további információk találhatóak ebben a kérdéskörben is.

 1. A honlapunkon használt cookie-k

3.1. Nélkülözhetetlen cookie-k

Ezen sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó navigálni tudjon az oldalak/aloldalak között, és adott esetben védett (pl. csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető) tartalmakat is elérjen.

3.2. Funkcionális cookie-k

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó honlap-használati szokásairól információkat gyűjtsünk (pl. használt nyelv, gyorsteszt kitöltés, hírlevél feliratkozás).

3.3 Google Analytics cookie-k

Az így kapott információkat főként arra használjuk, hogy javítsuk, optimalizáljuk honlapunk működését, minél inkább felhasználóbaráttá téve azt.

 1. Közösségi médiumok

Az Egyesület megtalálható a Facebook.com közösségi portálon is, ahol kapcsolatba lépheet velünk, azonba ezen, tőlünk független közösségi médiumok internetes adatgyűjtési gyakorlatára nincs és nem is lehet semmilyen befolyásunk.

Amennyiben információhoz szeretne jutni ezen médiumok adatfelhasználásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy olvassa el az érintett oldalak felhasználási- és adatvédelmi feltételeit.

 1. Hírlevelek, e-mailek

Honlapunkon jelenleg hírlevél lehetősége nem biztosítunk.

További info a sütikről: A sütik (cookie) kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájlok, amelyeket az Ön számítógépén, okostelefonján vagy webhelyek böngészésekor interneteléréshez használt egyéb eszközein helyezünk el és tárolunk. A sütik rendkívül hasznos eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy az internetes oldal Önt felismerje, továbbá, hogy naplózza az időpontokat, amikor Ön egy adott oldalra ellátogat. Emellett lehetővé teszik, hogy a weboldallal Ön biztonságos kapcsolatot létesítsen, és a felhasználói élményt is növelik azáltal, hogy a weboldallal kapcsolatos élményét javítják, a kapcsolatot biztosítják és/vagy egy adott oldal tartalmát az Ön érdeklődési köréhez igazítják.

 A sütik által az Ön számítógépén rövid ideig tárolt információ az alábbiakra vonatkozhat:

azon weboldalak, amelyekre Ön a sütit tartalmazó számítógépével ellátogatott;

azok a hirdetések, amelyekre Ön rákattintott;

az Ön által használt böngésző típusa;

az Ön IP-címe;

és az adott weboldal számára Ön által megadott információ (a sütik alkalmazásával elkerülhető az információ ismételt megadása).

 A sütikre, webelemzési szolgáltatásokra és az alkalmazott közösségi média plug-inekre külön Cookie-szabályzat vonatkozik. Cookie-k (sütik) kezelése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

(A zsaruellato.hu oldalra nem vonatkozó, de általános érvényű szabály: Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.)

 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az oldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra.

 A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

 A termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos, különleges ajánlatokra és más üzenetekre, mint pl. hírlevelekre vonatkozó információk közlése.

Arra használjuk az adatait, hogy megküldjük az Ön által kért információt a termékeinkről, szolgáltatásainkról és más különleges ajánlatokról az Ön által megadott e-mail-címre. Ezt csak előzetes hozzájárulásával tesszük, vagy, ha jogszabályok lehetővé teszik ezt. Az ilyen kommunikációhoz való hozzájárulásra a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 7. cikk vonatkozik.

Feliratkozás hírlevelekre a weboldalunkon: jelenleg hírlevél feliratkozási lehetőséget nem biztosít.

Nem lehetséges leiratkozni bizonyos tájékoztató üzenetekről, amelyek szükségesek a szerződések teljesítéséhez és a weboldalunk működéséhez, beleértve a szolgáltatási e-maileket (pl. regisztráció megerősítése, vásárlói szolgálati közlemény) vagy vásárlásokkal kapcsolatos információkat (pl. megrendelések megerősítése, szerződéses dokumentumok, fizetési adatok kezelése). Ezeket az értesítéseket az Ön által megadott elérhetőségekre küldjük.

 A személyes adatok kezelése kapcsolatfelvételkor, regisztráció során és látogatók megrendeléseinek leadásakor

 Kapcsolatfelvétel

Amikor telefonon, e-mailen vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon felveszi velünk a kapcsolatot, az Ön által megadott adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján tároljuk.

 

A kapcsolatot naplózzuk, hogy bizonyítani tudjuk a jogi követelmények szerint. Az Ön hozzájárulását akkor szerezzük be az adatkezeléshez, amikor kitölti az űrlapot és a jelen Adatvédelmi szabályzat is megtekinthető ekkor. Az ezzel kapcsolatos adatokat töröljük, amikor a szóban forgó kommunikáció befejeződik és az adott ügy megoldottnak tekinthető.

 

   5.1. Átmeneti kiegészítő szabályozás: a zsaruellato.hu weboldalon történő rendelésre vonatkozólag a rendelés teljesítéséig az Egyesület kezeli a rendelő nevét, postázási címét, telefonszámát, és e-mail címét, illetve IP-címét, esetleges geolokációs adatait. A rendelés átvételétől számított 15 napon belül ezen adatok törlése megtörténik, amelyről külön értesítést nem küldünk. Az 5.1 pont 2020. december 02-ától visszavonásig hatályos.

 6. Regisztráció

A weboldalunk jelenleg regisztrációs lehetőséget nem biztosít.

 

Látogatása esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja szerint tároljuk és felhasználjuk az Ön személyes adatait és műszaki információkat, ahol ez szükséges a weboldalunkon történő visszaélések vagy más jogellenes magatartások megelőzése vagy vizsgálata érdekében, pl. adatbiztonság fenntartása az IT rendszereink elleni támadás esetén. Ezt szintén meg lehet tenni közigazgatási hatóságok vagy bíróságok rendelkezése szerint annyiban, amennyiben ezt előírják részünkre a jogszabályok, valamint a jogaink és érdekeink védelme érdekében és annyiban, amennyiben ez szükséges a követelésekkel szembeni védekezéshez.

 

 

XII. Személyes adatok továbbítása harmadik személyek részére

A személyes adatai továbbításakor mindig a lehető legmagasabb szintű biztonságot nyújtjuk, ezért az adatait kizárólag olyan szerződéses kötelezettségeket vállalt szolgáltatók és partnerek részére továbbítjuk, amelyek gondosan kerültek megelőzőleg kiválasztásra. Csak olyan szervezetek részére továbbítunk adatokat, amelyek az Európai Gazdasági Térségben telepedtek le és így a szigorú EU-s adatvédelmi jogszabályok vonatkoznak rájuk vagy olyan szervezetek részére, amelyekre ezzel egyenértékű biztonsági szabályozás vonatkozik. Az adatok harmadik országba történő továbbítását jelenleg nem végezzük és ilyen irányú törekvésünk sincs. A cégünk kapcsolt vállalkozásai részére történő továbbítás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint

A weboldalunkon elérhető szolgáltatásokkal és szállításokkal kapcsolatos szerződések megkötése érdekében továbbítjuk személyes adatait a cégünkkel vállalkozási viszonyban lévő társaságok részére Magyarországon.

Adattovábbítás termékpartnerek részére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint termékpartnerek részére jelenleg adattovábbítás nem történik.

 

XIII. Közösségi média

Ha Ön rendelkezik Facebook-fiókkal, akkor lehetősége van oldalunk megosztására. Ezen esetben vegye figyelembe, hogy a Facebook Szolgáltatási Adatvédelmi Feltételei alkalmazandók a Facebook-fiókra (http://www.facebook.com/about/privacy/; Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

Twitter fiók esetén megosztott oldalunkhoz a Twitter alábbi linkje érvényesíthető adatvédelmi szempontból: https://twitter.com/en/privacy

Pinterest fiók esetén megosztott oldalunkhoz a Pinterest alábbi linkje tartalmazza az adatvédelmi szabályzatot: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Google fiók esetén megosztott oldalunkhoz a Google Inc. alábbi linkje érvényesíthető http://www.google.hu/policies/privacy/ads

 XIV. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben megkereséssel kíván fordulni hozzánk, akkor azt jelen tájékoztató I. pontjában írt elérhetőségeken keresztül teheti meg. Cégünk minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: levelek, valamint a levelezés során megadott személyes adatok

 Az adatok törlésének határideje: 5 év (a Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési idő)

Adatfeldolgozó: Név: Zsaruellátó Egyesület (az I. pontban írt ismérvek szerint)

A saját biztonsága érdekében, fenntartjuk a jogot, hogy további adatot kérjünk a személyazonossága ellenőrzéséhez, amikor egy megkeresésére válaszolunk, illetve mielőtt egy rendelést teljesítünk.

Ha az azonosítás nem lehetséges, úgy fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsuk a megkeresés megválaszolását, a rendelés teljesítését.

 

XIV. A.) Amennyiben Ön hirdetést kíván megjeleníteni az oldalunkon úgy a megjelenített adatok körét Önnel előzetesen egyeztetjük, és a megállapodás alapján teljesítjük a megjelenítést. Ez a fizetett, és a nem fizetett hirdetések megjelenítésére is vonatkozik. A megjelenítés törlését bármikor kérheti a fentiekben írtak szerint.

 

Az Egyesületet Ön támogathatja az paypal.com fizetési rendszerén keresztül. Adatvédelmi szabályzatuk: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

Amennyiben Ön támogatja az Egyesületet, és kifejezett kérésében kinyilvánítja felénk annak tényét, hogy a támogatás módját, mikénjét, mértékét, vagy ezek egyikét megjelenítsük oldalunkon, akkor ezt írásban kell közölnie a központi e-mail címünkre küldött levelében. A megjelenítés törlését bármikor kérheti a fentiekben írtak szerint.

 

 1. Az Ön jogai:

Tájékoztatáshoz való jog :

Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról.

Helyesbítéshez való jog:

Ön jogosult kérni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy kiegészítését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha Ön vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez vagy, ha tiltakozott az adatkezelés ellen.

Törléshez való jog:

Ön jogosult kérni az általunk tárolt személyes adatai törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához

Tájékoztatáshoz való jog:

Ha érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesítjük arról, hogy hogyan helyesbítettük, töröltük az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.

Adathordozhatósághoz való jog :

Ön jogosult a részünkre megadott adatairól másolatot kérni és kérni, hogy Önnek vagy harmadik személynek ezt küldjük meg tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelő részére küldjük meg, úgy ezt csak akkor tesszük, ha műszakilag ez lehetséges.

Tiltakozás joga:

Ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a GDPR 21. cikk szerint. Hozzájárulás visszavonásának joga: Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti. Reméljük, hogy megérti, hogy némi időbe telhet feldolgozni a hozzájárulás visszavonását műszaki okokból kifolyólag és ez alatt az idő alatt még kaphat tőlünk üzeneteket.

 

Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének joga

Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet a szabályozó hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: 06/1/391-1400 Fax: 06/1/391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: http://naih.hu

 

A helyesbítés és törlés jogának leggyorsabb, legkönnyebb és legkényelmesebb módja az, ha bejelentkezik a fiókjába és közvetlenül szerkeszti vagy törli az ott tárolt adatot.

 Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor az adatai törlésre kerülnek, úgy többé nem fér hozzá a termékpartnereink szolgáltatásaihoz a weboldalunkon keresztül.

 Azon adatokhoz való hozzáférést csak korlátozzuk, de az adatokat nem töröljük, ha jogszabályi, alapító okirati vagy szerződéses kötelezettségek alapján kötelesek vagyunk az adatot tárolni, annak érdekében, hogy megelőzzük az adatok használatát más célokra.

 

XVI. Adattovábbítás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.

A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, fizetendő összeg.

A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Számlázási név, számlázási cím, fizetendő összeg.

Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

Magyar Posta ZRt. Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44 levelezési cím: 1540 Budapest honlap: www.posta.hu Adatvédelmi tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

 OTP Bank NyRt. 1051 Budapest, Nádor utca 16. Tel.: 06-1-473-5000 Fax: 06-1-473-5955 Adatvédelmi tájékoztató: https://www.otpbank.hu/portal/hu/JogiEtikaiNyilatkozat

A tárhely-szolgáltató adatai:

A cweb.hu portált és szolgáltatásait üzemelteti a Lebaker kft.

LEBAKER Kereskedelmi Korlátolt felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-907033
Adószám: 14510241-2-42.
Közösségi adószám: HU14510241

Bankszámla szám: 10702301-49753606-51100005

XVII. Adatbiztonság

A személyes adatok biztonsága kiemelten fontos számunkra, a megadott adatokat megfelelő technikai intézkedésekkel védelmezzük, megfelelő biztonsági szoftverek használata mellett akadályozzuk meg azokat jogosulatlan, harmadik fél által történő megszerzésének lehetőséget. Az adatok továbbítása különböző szabványi előírások szerinti kódolás alapján történik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

A Zsaruellátó Egyesület, mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és a megoldásuk érdekében tett intézkedéseket.

 

XVIII. Külső cégek weboldalaira mutató linkek

Weboldalunk tartalmaz más cégek weboldalaira mutató linkeket. Nem felelünk az ezeken a linkeken keresztül elérhető más weboldalak adatbiztonsági gyakorlatáért. Ezzel kapcsolatban kérjük, érdeklődjön ezen külső weboldalaknál az irányadó adatvédelmi szabályzatokról.

 

XIX. Az Adatvédelmi szabályzat módosításai

Annak biztosítása érdekében, hogy az Adatvédelmi szabályzatunk megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak fenntartjuk a jogot, hogy azt bármikor módosítsuk

 

Jelen adatvédelmi szabályzat érvényes: 2019. szeptember 02. naptól a 2018. május 25-ei GDPR – rendelet és egyéb jogszabályi követelményeknek történő megfelelés érdekében!